{LNG: 'tit-reklama'}

Sponzor článku

JUTA

JUTA  - logo
Výrobce širokého sortimentu produktů stavebnictví. Prodej podstřešních fólií, podstřešních membrán, parotěsných fólií, hydroizolačních folií, nopovaných folií, netkaných geotextilií a výztužných armovacích mřížek
Přejít na detail firmy

Dukelská 417, 54415 Dvůr Králové nad Labem

Telefon: +420 499 314 211

Doporučujeme

Firmy z oboru

Škody při nesprávném navržení a provádění podstřešních membrán, folií a parozábran

FOTOGALERIE Na stavebním trhu je velké úsilí věnováno propagaci rekonstrukcím a výstavbě šikmých střech. Na tuto propagaci navazuje i následný zájem o zateplování těchto konstrukcí a jejich využití pro obytná podkroví.

 

I když je této problematice věnována značná publicita, stále na trhu vzniká značný chaos při uplatňování a výběru správných typů podstřešních membrán, fólií a parotěsných vrstev, které jsou naprosto nezbytným prvkem pro správnou funkci střešních konstrukcí. Mnohé realizační i projekční firmy bohužel dosud nevstřebaly skutečnost, že zateplená střešní skladba má výrazně jiné požadavky než střecha nezateplená. Bohužel často nechápou, že různé typy fólií jsou určeny do různých typů střešních konstrukcí, že existují tříplášťové a dvouplášťové konstrukce, a navíc, že velký vliv na použití různých typů materiálů má i skutečnost, zda je střecha bedněná či nikoliv a zda je tvarově složitá.


Problémy výběru podstřešních folií a membrán

Bohužel špatnému výběru typů podstřešních fólií či membrán často přispívají i některé obchodní firmy, které nabízejí fólie a membrány naprosto neodpovídající deklarované použitelnosti. Vzhledem k tomu, že se ani stavebník ani realizační firma nevyzná ve stavební fyzice – difúzní bilanci (kondenzace / výpar) a potřebě minimálních parametrů fólie či membrány pro danou konstrukci, nejsou pak schopni posoudit, zda je výrobek použitelný či nikoliv.  Ke vzniku dalším chyb pak přispívají i naprosto scestné názory o problematice aplikací pojistných hydroizolací a parozábran od některých výrobců či dodavatelů souvisejících materiálů.

Chybné nepoužití parozábran u zateplené konstrukce mezi interiérem a půdou

95 % problémů všech chyb a následných škod u šikmých střešních skladeb vzniká právě díky špatnému výběru typů fólií, špatné skladby či montáže fólií v střešním systému či absence některé z fólií. Bohužel škody pak dosahují obrovských rozměrů a pro zabezpečení odstranění příčiny problému jsou nutné obrovské finanční částky. I zde platí velice známé pořekadlo "dvakrát měř a jednou řež", převedeno do života pak "lepší dvakrát konzultovat správnost skladby střechy s výrobcem fólií, než s obrovskými náklady likvidovat vzniklé škody či opravovat špatnou konstrukci".  Výrobce fólií při stanovení správného typu totiž musí  posoudit všechny souvislosti konkrétní střešní konstrukce.


Cena jako častá příčina problémů

Důležitým faktorem při výběru podstřešních a parotěsných fólií bohužel stále zůstává jejich cena. Nezřídka se stává, že se ve střeše ocitne sice laciná fólie, ale naprosto nefunkční pro danou konstrukci. K výše citovaným problémům často nahrává fakt, že v mnoha projektových dokumentacích ani není obecně specifikováno jaký typ podstřešních či parotěsných fólií je nutno v dané skladbě použít neboli co musí použitý typ fólie či membrány umět. Při výběru podstřešní parotěsné fólie by cena měla být druhotným faktorem. Naopak se zaměřte na to, zda je materiál svými parametry vhodný pro použití v dané střešní konstrukci. 

Pozor: Certifikát výrobku o shodě sice deklaruje shodu uváděných technických dat, avšak nepotvrzuje, že materiál je použitelný v příslušné střešní skladbě. Proto je aplikační manuál výrobce fólie či membrány vždy vyšší a navíc 100 % závaznou normou pro aplikaci.  


Různé materiály pro různé skladby střech

Obecně nelze říci, zda je lepší použití tříplášťové či dvouplášťové šikmé střešní konstrukce - toto lze určit pouze u konkrétní střešní konstrukce a terénním umístěním objektu. Čím je střecha tvarově, aplikačně a vlhkostními podmínkami složitější, tím méně je vhodné používat fólie určené pro tříplášťové skladby. Naopak je vhodnější používat vysocedifúzní materiály určené pro skladby dvouplášťové. Čím je fólie levnější, tím má omezenější možnost použití a tím se zvyšuje riziko vzniku chyb v její aplikaci.

Za předpokladu, že konstrukce střechy byla správně navržena a použita dostatečná vrstva tepelné izolace, přetrvávají možné problémy se správnou aplikací následné parotěsné vrstvy. Je zjištěno a potvrzeno, že pokud je použita běžná vrstva tepelné izolace na bázi minerální vaty, je vždy nezbytně nutné použít parotěsnou vrstvu, která bude mít po zabudování ekvivalentní difúzní odpor µ vyšší jak 100.000. Při neexistenci vrstvy omezující vstup vlhkosti ze strany interiéru do zateplené skladby šikmé střechy, pak v těchto konstrukcích dochází ke vzniku 10-30 násobku povolené hodnoty vznikajících kondenzátů vodních par než povoluje norma (dovoluje kondenzaci max. 500g/m2/rok, ale musí dojít k jejímu 100% odpaření) a dochází k výrazným škodám, zejména s obrovským navýšením tepelné vodivosti materiálů, k hnití, k plísním a k dalším degradacím střešních a dalších konstrukcí. To se projevuje nejen na vnitřních materiálech konstrukce, ale i výtoky kondenzované vlhkosti do interiéru objektu.


Nejčastější chyby

mikroperforované a antikondenzačních fólie
určené pro tříplášťové nebedněné šikmé střešní konstrukce
Chyba Obrázek
Nesprávné použití a aplikace těchto fólií do bedněných nebo dvouplášťových konstrukcí, včetně použití tvarově nestálých tepelných izolací
 
1A, 4A
Nesprávné vypnutí fólie se vznikem vlny odvádějící vodu pod kontralatě
 
-
Nesprávná instalace - stranového otočení fólie (difúzní vlastnosti, vodotěsnost a abs. schopnost)
 
-
Nezajištění dostatečného vstupu vzduchu a průběhu ventilujícího vzduchu ve ventilační mezeře
 
4A
Nezajištění dostatečného výstupu ventilujícího vzduchu u hřebene či u nároží
 
5A
Nezajištění průběhu ventilace při instalaci střešních oken
 
6A
Instalace těchto fólií do střešních skladeb s potřebou vyšší třídy stupně těsnosti PHI než 1. stupeň
 
-
Nezajištění výstupního otvoru krytem z fólie či nesprávné provedení tohoto krytu až pod ventilační tašky krytiny
 
-

 

Podstřešní fólie a superdifúzní membrány
Chyba Obrázek
Nesprávné vypnutí fólie se vznikem vlny odvádějící vodu pod kontralatě
 
-
Nesprávná instalace - stranového otočení fólie (problém zajištění funkcí - UV stálosti, vodotěsnosti, mechanické či chemické odolnosti)
 
-
Nesprávné napojení fólií na rám střešního okna, komínové těleso, přiléhající a pronikající materiály
 
11A_a, 11A_b, 17A
Instalace chemicky neodolných membrán či fólií na chemicky ošetřené dřevěné konstrukce a nesprávný způsob aplikace chemických impregnací
 
-
Nespojení pásů superdifúzních membrán proti vzlínání vlhkosti a při zajištění větrotěsnosti
 
-
Netěsnění kontralatí pro vyšší požadované těsnosti PHI  a v úžlabí střechy
 
-
Nedodržení termínu UV stálosti (zakrytí)  podstřešní hydroizolační fólie či membrány
 
15A
Chybné použití superdifúzních membrán nižší třídy na dotyk s bedněním
 
-
Neprovedení správné instalace u vikýře a prosvětlovací tašky z hlediska vlivu UV záření
 
17A
Chybné použití podstřešní fólie či membrány pro nižší sklon střechy než určuje výrobce
 
18A_a, 18A_b
Nesprávná kombinace podstřešních fólií či membrán s určitou parotěsnou vrstvou
 
-
Nezajištění odvodnění pojistné hydroizolační vrstvy
 
20A
Neopravení mechanického poškození pojistné hydroizolace
 
21A

 

Typické chyby porušující funkci navržené parotěsné vrstvy
Chyba Obrázek
Neexistence parotěsné vrstvy či použití paropropustného materiálu jako parotěsné vrstvy
 
1B
Nespojení pásů parotěsné fólie nebo instalace fólie jen s přesahem
 
2B, 3B
Nenapojení parotěsné fólie na pronikající a přiléhající stavební materiály a konstrukce (komínové těleso, rám okna, stěna, dřev. a kov. konstrukce, elektroinstalace, prostup zateplenou konstrukcí atd.)
 
3B
Použití nesprávných spojovacích lepících pásků a tmelů pro spojení a napojení
 
4B
Aplikace parozábrany s ekvivalentním difúzním odporem µ menší jak 800.000 mezi rošt a podhled = velké množství kotvících prvků podhledu pronikají parozábranou = snížení parotěsnosti pod kritickou mez
 
5B
Použití průchodu či půdních stahovacích schodů bez parotěsného a tepelně izolačního zajištění
 
6B
Instalace reflexních parozábran reflexní stranou k tepelné izolaci
 
-
Neexistence uzavřené vzduchové mezery mezi podhledem a reflexní vrstvou parozábrany (neexistence funkce odrazu sálavého tepla zpět do interiéru).
 
-
Nesprávný výběr typu parozábrany s ohledem na skladbu konstrukce a použitého typu podstřešní fólie
 
-
Použití málo parotěsně účinné parozábrany při značném zdroji vodních par v interiéru stavby (bazén, sauna, aquapark, mokré technologické provozy apod.)
 
-
Instalace parozábrany mezi souvrství tepelných izolací s nesprávným poměrem jejich tloušťky
 
-

 

Doporučení: Vyžádejte si dodání aplikačního manuálu či konzultujte správnou skladbu přímo s aplikačním technikem výrobce podstřešních membrán, fólií a parozábran

 

Značné změny ohledně správného vytvoření zateplených šikmých střešních konstrukcí vyplývají i z nedávných  změn znění norem STN (ČSN) 731901 Navrhování střech a STN (ČSN) 730540-4 Tepelná ochrana budov.

 

Schémata a fotografie: archiv JUTA a.s.
Text prošel redakční úpravou

Ohodnoťte článek * * * * *
Vstupte do diskuse (0 reakcí)

Fotogalerie