{LNG: 'tit-reklama'}

Sponzor článku

Grada Publishing

Grada Publishing - logo
Důležitou součástí nakladatelské strategie je přinášet odborníkům a širší odborné veřejnosti aktuální znalosti a informace ze všech oborů a oblastí jejich činnosti, znalosti v maximální odborné kvalitě, včas, v optimální formě ...
Přejít na detail firmy

U Průhonu 22, 17000 Praha 7

Doporučujeme

Firmy z oboru

Problémy s vlhkostí způsobené nevhodnými stavebními úpravami

Zvýšená vlhkost ve zdivu může být zapříčiněna provedením nevhodné stavební úpravy nebo neodborně navrženého sanačního zásahu proti vlhkosti.

 

Difúzní odpor = schopnost konstrukce propouštět vodní páry.
Čím vyšší hodnota difúzního odporu, tím konstrukce hůře "dýchá" (pozn. redakce)


Dodatečné položení nášlapné vrstvy podlahy

Pokud je v objektu provedena na terénu dřevěná podlaha a není pod ní izolace proti zemní vlhkosti, může bez problémů fungovat i několik desítek let. Položíme-li však na dřevěnou podlahu podlahovou krytinu s vysokým difúzním odporem (např. PVC, akrylátový nátěr apod.), ta bude bránit difúzi vodní páry do ovzduší. Voda se tak bude kumulovat v dřevěné konstrukci podlahy, čímž dojde ke zvyšování její vlhkosti. Podlaha je pak snadno napadnutelná dřevokaznými škůdci, může dojít i ke vzlínání vody do přilehlých stěn.

Zvýšení vlhkosti ve stěnách následkem položení povlakové nášlapné vrstvy podlahy
Zvýšení vlhkosti ve stěnách následkem položení povlakové nášlapné vrstvy podlahy

 

 
Totéž může nastat i v případě, že dodatečně provedeme vodorovnou izolaci podlahy, aniž bychom ji zabudovali i do přilehlých svislých, konstrukcí jako jsou stěny, sloupy, pilíře či příčky. 

Zvýšení vlhkosti ve stěnách následkem provedení nové podlahy s hydroizolací, pokud není hydroizolace zabudována také v přilehlých stěnách

 

Zvýšení vlhkosti ve stěnách následkem provedení nové podlahy s hydroizolací,
pokud není hydroizolace zabudována také v přilehlých stěnách

 
Dodatečné provedení neprodyšné vrstvy u neizolované zdi

K nadměrnému zavlhčení svislé obvodové stěny, která není izolována proti zemní vlhkosti a nevykazuje zvýšenou vlhkost, může dojít tehdy, jestliže se na přilehlém terénu dodatečně vybuduje okapový chodník, betonová či asfaltová plocha apod. Voda, která se z povrchu terénu volně odpařovala, je nyní zadržována difúzně nepropustnou vrstvou (okapním chodníkem, vrstvou betonu nebo asfaltu) a vzlíná do přilehlého zdiva. 
 

Důsledek provedení olejového nátěru s vysokým difúzním odporem dochází k jeho odlupování

Příkladem neodborného sanačního zásahu může být následující případ. Aby se zakrylo viditelně vlhké zdivo, provede se na ně keramický obklad, případně omítka nebo nátěr s vysokým difúzním, odporem. Výsledkem je pak vzlínání vody, zpravidla nad úroveň obkladu či nátěru.

Důsledek provedení olejového nátěru s vysokým
difúzním odporem dochází k jeho odlupování

 

Důsledkem provedení keramického obkladu s vysokým difúzním odporem voda vzlíná nad jeho horní hranici

Podobný výsledek může mít i obklad soklu, u něhož doposud nebyly zaznamenány problémy se zvýšenou vlhkostí, je-li proveden z venkovní strany, aby se zdivo chránilo proti odstřikující vodě. Zmíněný obklad svůj účel sice splní, avšak díky svému vysokému difúznímu odporu uzavírá vzlínající vodu ve zdivu a brání jejímu odpaření. Opět pak může docházet k jejímu vzlínání nad horní hranici obkladu.

Důsledkem provedení keramického obkladu s vysokým
difúzním odporem voda vzlíná nad jeho horní hranici

 

Zvýšení výškové hranice nadměrné vlhkosti zdiva v důsledku
neodborného sanačního zásahu 

Původní horní hranice nadměrné vlhkosti

 

 

 

 

a) původní úroveň horní hranice nadměrné vlhkosti.

 
Nová horní hranice nadměrné vlhkosti

 

 

 

b) nová úroveň horní hranice nadměrné vlhkosti po provedení obkladu s vysokým difúzním odporem.

 

 

Změna v užívání vnitřních prostor

Pokud ve stávajícím objektu změníme užívání, ať už jednotlivé místnosti nebo celé budovy, často s tím souvisí také změna podmínek vnitřního mikroklimatu - tedy teploty a relativní vlhkosti vzduchu. Může se jednat například o zřízení nové koupelny nebo prádelny, zavedení nové technologie, při které dochází k vysoké produkci vodní páry, apod.

Pokud k takové změně dojde, musíme obvodové konstrukce, tedy stěny a strop, resp. střešní plášť, přizpůsobit novým parametrům vnitřního prostředí. To prakticky znamená odborně navrhnout a realizovat patřičné stavební úpravy (návrh vhodných skladeb obvodových konstrukcí - zateplení, vložení parotěsné vrstvy, zajištění dostatečného větrání apod.).

V opačném případě se začnou vyskytovat poruchy způsobené nadměrnou kondenzací vodní páry:

1.  Na povrchu obvodových konstrukcí, zejména v rizikových místech (vodorovné kouty v místech kontaktu obvodových stěn a stropů) dochází k nadměrné kondenzaci vodní páry a v důsledku toho pak k výskytu plísní;

2.  Uvnitř obvodových konstrukcí dochází ke kondenzaci vodní páry, což může mít za následek:

  • snížení jejich tepelně izolační schopnosti
  • u dřevěných konstrukcí napadení biologickými škůdci, někdy až ztrátu únosnosti v důsledku jejich totální destrukce (např. u nosných prvků dřevěných stropů, krovů, dřevěných hrázděných stěn atd.). 

Možnosti odstranění vlhkosti v interiéru

Pokud je stávající objekt (resp. vnitřní místnost) využíván k určitému účelu a vyskytují se zde vlhkostní problémy zapříčiněné právě jeho nevhodným užíváním, pak máme v zásadě tři možnosti:

  • Změnit způsob užívání, abychom změnili parametry vnitřního prostředí, tedy snížili jeho relativní vlhkost, případně také zvýšili teplotu. Z hlediska technického je to způsob nejjednodušší, finančně nejméně nákladný - pokud nevezmeme v úvahu náklady potřebné k zajištění změny užívání (stěhování apod.);
  • Upravit obvodové konstrukce (stěny a strop, resp. střešní plášť), tedy navrhnout a realizovat patřičné stavební úpravy (návrh vhodného složení obvodových konstrukcí - zateplení, vložení parotěsné vrstvy apod., zajištění dostatečného větrání atd.). Tento způsob je již pracný a finančně nákladný, u některých typů objektů nebo konstrukcí může být i nerealizovatelný (např. u památkově chráněných objektů);
  • Dosáhnout požadovaných parametrů vnitřního prostředí pomocí klimatizace nebo vytápění. Klimatizace může zabránit kondenzaci vodní páry na povrchu obvodových konstrukcí (viz výše). Tento způsob je však finančně nákladný. Vytápěním můžeme zvýšit teplotu vzduchu uvnitř místnosti. Zajistíme-li dostatečnou výměnu vzduchu, snížíme zároveň jeho relativní vlhkost. Tento způsob rovněž vyžaduje vyšší provozní náklady.

Uvedené tři možnosti lze také kombinovat.

 

Text byl redakčně upraven

Zdroj převzatých a upravených obrázků: BALÍK, Michael, SOLAŘ, Jaroslav. Odvodnění domu, Anglické dvorky, drenáže, vzduchové dutiny. 1. vyd. U Průhonu 22, Praha 7 : Grada Publising a.s., 2006. 100 s.

Ohodnoťte článek * * * * *
Vstupte do diskuse (0 reakcí)