{LNG: 'tit-reklama'}

Základní přehled tepelně izolačních materiálů

Zateplení rodinného domu se v dobách neustále rostoucích cen energií stává velice výnosnou investicí, kterou lze ušetřit více než 40% z celkového množství energie využité na vytápění domu. Otázkou zůstává, jaký materiál k zateplení použít. Doby, kdy existovaly dva typy izolací, jsou nenávratně pryč a na trhu se objevilo nepřeberné množství nových materiálů. Jaké jsou ale jejich vlastnosti? Jaké jsou jejich výhody a nevýhody? Přečtěte si následující článek a snad budete o něco moudřejší.

 

Extrudovaný polystyren (XPS)

Extrudovaný polystyrén se vyrábí v mnoha druzích dle pevnosti v tlaku. Oproti pěnovému polystyrénu ho poznáte tak, že se při rozlomení nedrolí na jednotlivé kuličky. XPS je jedním z mála izolací, které jsou nenasákavé, proto lze použít v místech s vyšší vlhkostí. Tento materiál vyniká i tím, že nemá snahu smršťovat se do nenapěněného stavu.

Výhody a nevýhody extrudovaného polystyrenu
Výhody Nevýhody
Vysoká pevnost Citlivý na vyšší teplotu (+75°C)
Snadná opracovatelnost Citlivý na organická rozpouštědla
Široká možnost použití Neekologický materiál
Lepší mechanické vlastnosti než pěnový polystyrén (EPS) Cena
Velmi nízká nasákavost
(vhodný i do míst s trvalou vlhkostí)
 
Nízká hmotnost  
Bez objemových změn  

 


Pěnový polystyren (EPS)

Pěnový polystyrén je u nás, zejména díky své ceně, jedním z nejrozšířenějších materiálů. Vyrábí se dvěma způsoby – vypěňováním do forem, nebo řezáním z vypěněných kvádrů. Zejména druhý typ má několik špatných vlastností. První z nich je smršťování do původního nenapěněného stavu. Tyto tvarové změny jsou závislé na teplotě a čase, který uběhnul od výroby. Pokud pěnový polystyren po vypěnění ležel nějakou dobu ve skladu a až poté byl rozřezán na desky, měly by být tvarově stabilizovaný.

Dalším problémem jsou vysoké teploty (+70°C). Čím vyšší teplota, tím více se materiál stáhne. Proto se nedoporučuje používat na zateplování tmavých fasád orientovaných ke slunci.

Značení pěnového polystyrenu

Tento typ polystyrenu se označuje např. EPS 100 Z, kde číslo značí  pevnost v tlaku v kPa (50, 70, 150, 200 až 250) a písmena (Z,S,F) označují typ použití:

  • Z - základní - nízká přesnost desek (podlahy)
  • S - stabilizovaný (střechy)
  • F - fasádní - vysoká přesnost desek - tolerance max. 2 mm (kontaktní zateplování) 

Výhody a nevýhody pěnového polystyrenu
Výhody Nevýhody
Snadná opracovatelnost Citlivost na teplotu (+70°C)
Nízká hmotnost Stárnutí materiálu
Cena Objemové změny
  Rozpustný organickými rozpouštědly
  Citlivý na vlhkost
  Malá odolnost v tlaku
  Hořlavý
  Neekologický materiál
 


Polyuretan (PUR)

Polyuretan je umělý materiál s velice dobrými izolačními vlastnostmi. Používá se ve formě měkké polyuretanové pěny (molitanu), anebo tvrdé polyuretanové pěny (PUR). Ve stavebnictví se používá výhradně tvrdá polyuretanová pěna.

Můžete si ji koupit jako jednosložkovou dodávanou v deskách a různých tvarovkách, nebo jako dvousložkovou pro aplikaci přímo na místě. Tento materiál dobře snáší teploty mezi -50°až 130°C

Výhody a nevýhody polyuretanu
Výhody Nevýhody
Vysoká pevnost Neekologický
Široké možnosti použití Citlivý na UV záření
(nutný nátěr)
Dobrá přilnavost k podkladu Cena
Odolný vůči většině organickým rozpouštědlům, kyselinám a louhům  

 


Minerální a skelná izolace

Minerální a skelná izolace jsou velice podobné produkty. Při výrobě minerální vlny je obvykle prvotní surovinou čedič, zatímco skelná vlna je vyráběna z křemičitého písku a dalších sklotvorných příměsí. Výhodou je odolnost vůči vysokým teplotám a malá tepelná roztažnost, která snižuje riziko vzniku trhlin fasád vlivem teplotních změn. Předností minerální izolace také nízký difúzní odpor, izolace je propustná pro prostup vodní páry a dům tak může lépe „dýchat“.

S těmito materiály se i dobře pracuje, protože se velice snadno tvarují. Při práci se skelnou vatou nezapomínejte na ochranné pomůcky, protože ostrá a tenká vlákna velice snadno pronikají do kůže, kde způsobují záněty.

Minerální a skelné izolace nejsou vhodné do míst s vysokou vlhkostí. Při styku s vodou totiž úplně ztrácejí veškeré tepelně technické parametry, což klade vysoké nároky na kvalitu provedení. 

Pozor při nákupu - existuje totiž široký sortiment výrobků se specifickými vlastnostmi podle použití (stropy, střechy, příčky, podlahy, fasády…). Chybná volba nebo špatné umístění může vést až ke ztrátě veškerých technických vlastností 

Výhody a nevýhody skelné izolace
Výhody Nevýhody
Dobré zvukově izolační vlastností Náročné na kvalitu proveden
Nízký difúzní odpor 
(dobrý prostup vodních par)
Vysoká nasákavost
(nevhodné do míst s vysokou vlhkostí)
Odolnost vůči vysokým teplotám (+300°C) Horší komfort při zabudování
Malá tepelná roztažnost Respirabilní
Tvarovatelnost Cena
Nehořlavé  
Odolnost vůči hmyzu a hlodavcům  
Široká oblast použití  
Nízká hmotnost  
 

Výhody a nevýhody minerální izolace
Výhody Nevýhody
Dobré zvukově izolační vlastností Horší komfort při zabudování
Nízký difúzní odpor 
(dobrý prostup vodních par)
Vysoká nasákavost
(nevhodné do míst s vysokou vlhkostí)
Odolnost vůči vysokým teplotám (+300°C) Náročné na kvalitu provedení
Malá tepelná roztažnost Vyšší hmotnost
Tvarovatelnost Respirabilní
Nehořlavá Cena
Odolnost vůči hmyzu a hlodavcům  
Široká oblast použití  

 


Pěnové sklo

Pěnové sklo se vyrábí napěněním skloviny pomocí práškového uhlí, které mu dává charakteristickou černou barvu. Jedná se o mimořádně odolný materiál, který velice dobře snáší vysoké teploty, zatížení tlakem i agresivní prostředí (chemikálie, plísně…). Navíc je zcela vodo a parotěsné, takže ho můžete použít v místech s trvalou vlhkostí.

Jeho nevýhodou je snad jen vysoká cena, která brání širšímu použití.

Více o pěnovém sklu si můžete přečíst v našem článku Tepelná izolace z pěnového skla

Výhody a nevýhody pěnového skla
Výhody Nevýhody
Vysoká pevnost v tlaku Odolnost vůči vysokým teplotám
Nenásákavé (vodotěsné) Velmi vysoký difúzní odpor
(nepropustné vodním parám)
Biologicky a chemicky odolné Nepružné
Snadná opracovatelnost Cena
Nehořlavé  
Dlouhá životnost (nerozkládá se)  

 

 

Příklady tepelně izolačních vlastností
vybraných tepelně izolačních materiálů
Materiál Součinitel tepelné vodivosti
λ [(W/m.K)]
 Faktor difúzního odporu μ Objemová hmotnost
[(kg/m3)]
Měrná tepelná kapacita
 c [(J/kg.K)]
Extrudovaný polystyren (XPS)
 
0,032 - 0,035 100 - 200 25 - 30 2060
Pěnový polystyren (EPS)
 
0,039 - 0,043 40 - 67 25 - 30 1270
Pěnový polyuretan,
měkký (molitan)
 0,048 2,5 35 800
Pěnový polyuretan,
tvrdý (PUR)
0,024 - 0,032 150 - 200 30 1500
MInerální vlna, lisovaná
 
0,054 - 0,095 5 - 12 150 - 350 1150
Skleněná plsť
 
0,046 - 0,05 2,5 15 - 35 940
Pěnové sklo
 
0,06 - 0,069 parotěsné 120 - 165 840

 

Výhody a nevýhody uvedených materiálů jsou pouze obecné, mohou se v závislosti na výrobci lišit.

  

Malý slovníček pojmů
  Tepelný most Místo, kde dochází k zvýšenému uniku tepelné energie. (např. překlady, ostění oken, železobetonové věnce apod.)

V zimě má tepelný most v interiéru chladnější povrch, v exteriéru naopak teplejší povrch  než okolní konstrukce.

Cílem je zamezit úniku tepla, tzn. přerušení tepelného mostu.
     
U
[W/(m2.K)]
Součinitel prostupu tepla Udává tepelně izolační vlastnosti jednotlivých konstrukcí

Čím nižší hodnota U, tím má konstrukce lepší tepelně izolační vlastnosti.

Celková hodnota U není pouze součtem hodnot jednotlivých materiálů konstrukce, ale jeho součástí jsou i tepelné mosty a tepelné vazby mezi jednotlivými vrstvami konstrukce.

Součinitel U je dán vztahem U = 1/R 
(příklad: pěnový polystyren má odpor tepla R = 5 m2K/W, součinitel prostupu tepla má potom hodnotu U = 1/5 = 0,2 W/m2K)
     
R
[(m2.K)/W)]
Tepelný odpor vrstvy, konstrukce Schopnost materiálu, konstrukce zadržet teplo

Čím vyšší hodnota R, tím lépe materiál izoluje
     
λ
[(W/m.K)]
Součinitel tepelné vodivosti Schopnost materiálu vést teplo (za jakou dobu projde teplo daným materiálem)

Čím nižší hodnota λ, tím lépe materiál izoluje
(tím nižší je rychlost prostupu tepla)
     
Rd

μ

Difúzní odpor zdiva
a
Faktor difúzního odporu

Schopnost zdiva propouštět vodní páry

Čím nižší hodnota Rd, tím konstrukce lépe „dýchá“
Čím nižší hodnota μ, tím lépe konstrukce „dýchá“


Hodnota difúzního odporu je dána vztahem Rd= μ * d,
kde d je tloušťka zdiva v metrech
(příklad: 0,1m tlustá stěna z plných cihel (μplná cihla = 9)  Rd = 0,1*9 = 0,9)
     

Akumulační schopnost konstrukce   

Schopnost konstrukce ukládat teplo.

Konstrukce tak napomáhá udržet přirozené klima v interiéru. Akumulační schopnost v teplých dnech zabraňuje přehřátí, v chladných dnech vychlad
nutí

Obecně, čím větší tepelný odpor R konstrukce, tím má horší akumulační schopnost

Teplo lépe akumulují masivnější (těžší) materiály.
(např. plné pálené cihly mají lepší akumulační schopnost než pórobetonové tvárnice)

     

[(kg/m3)]
Objemová hmotnost Hustota materiálu

Vypočítává se poměrem hmotnosti ku objemu tělesa
     
 c
[(J/kg.K)]
 Měrná tepelná kapacita

Množství tepla, které je třeba dodat 1 kg materiálu, aby se ohřál o 1 °C

Čím nižší c, tím méně tepla potřebuje materiál k ohřátí

     


Ohodnoťte článek * * * * *
Vstupte do diskuse (0 reakcí)