{LNG: 'tit-reklama'}

Sponzor článku

architektonická dílna NUANCE

architektonická dílna NUANCE - logo
Architektonická dílna Nuance nabízí kompletní architektonickou a inženýrskou činnost.
Přejít na detail firmy

Pod Stárkou 388/1, 14000 Praha 4

Telefon: +420 604 527 086

Firmy z oboru

Zkušenosti se Zelená úsporám aneb Když zateplit tak do konce roku 2012

ODBORNÉ Jste vlastník rodinného nebo bytového domu? Uvažujete o výměně oken, zateplení fasády, střechy nebo podlahy? Nebo chcete topit či připravovat teplou vodu ekologičtěji? Chystáte stavět v pasivním energetickém standardu? Ve všech těchto případech máte možnost žádat o dotaci z programu Zelená úsporám.

Úspory energie na vytápění

V tomto článku bych chtěl představit jeden konkrétní projekt, který ukáže praktické možnosti čerpání dotací a s tím spojené otázky a odpovědi.

Bytový dům v Praze 4 v ulici U Nových domů II ze 30. let minulého století nemá centrální vytápění ani centrální přípravu teplé užitkové vody. Do každého bytu je zaveden plyn a každý obyvatel si topí a připravuje teplou vodu po svém. Většina bytů má WAW kamna a elektrický či plynový zdroj teplé vody.

Z důvodů nejednotnosti zdrojů tepla a složitosti případného zavedení tepla od centrálního zdroje do bytů bylo přistoupeno pouze k zateplení domu. Pro tento dotační titul v případě zateplování není důležitý druh a účinnost zdrojů tepla, ale pouze výpočtová měrná roční potřeba tepla na vytápění na metr čtvereční. Jejím snížení o 20 %, 30 % či snížením pod hranici 55, případně 30 kWh/m2.rok pro bytové domy vzniká nárok na dotaci.

Problémy se zateplením domu

Vzhledem k nezateplené fasádě, původním špaletovým oknům a střeše z roku 1981 bylo možné očekávat od zateplení významné zlepšení. Velký problém však nastal na spodní hraně domu. Jen částečně podsklepený objekt by šel jen těžko a draze zateplit od zeminy, nebo od nevytápěného sklepa. Strop ve sklepě je železobetonový trámový s trámy s osovou vzdáleností 1500 mm. Světlá výška sklepa pod trámy je 2100 mm, není ji tedy žádoucí dále zmenšovat zateplením.

Zateplení sklepa

Provést zateplení jen mezi trámy je nekoncepční a z hlediska řádových rozdílů v tepelně technických vlastnostech železobetonu a izolačních materiálů i velmi problematické. Jelikož nepodsklepená část domu je o 900 mm nad terénem, ve výpočtu jsme uvažovali, že prostor mezi rostlým terénem a podlahovou konstrukcí je vyplněn s největší pravděpodobností stavební sutí a škvárou.

Strop sklepa se svými tepelně technickými vlastnostmi (U= 2,89 W/m2.K) a rozměry (129,8 m2) a podlaha na terénu (U= 0,44 W/m2.K, 111,8 m2)  jsou jedinými ochlazovanými konstrukcemi, které z výše zmíněných důvodů nebudou zatepleny.

Zateplení střechy

Původní požadavek majitelů a obyvatel domu byl na výměnu oken a případné zateplení fasády. Střecha z roku 1981 nevykazovala žádné poruchy, a proto její obnově či zlepšení stavebnětechnických vlastností nebyla věnována pozornost. Dokonce zde nebyla ani ochota do ní investovat.

Při prvních výpočtech na základě historických výkresů a předpokládaných stavebních opatřeních (nová okna Uw=1,2 W/m2.K, zateplená fasáda 100mm polystyrénu) jsme se dostali na hodnotu kolem 75 kWh/m2.rok a skoro 50% úsporu energie na vytápění.

Zasklení lodžií

Velké relativní úspory vzhledem k stávajícímu stavu jsme docílili hlavně díky zasklení lodžií, přes které se vstupuje z domovního schodiště do bytů. Došlo tím k velkému zjednodušení a zmenšení ochlazované plochy. Do ochlazované obálky budovy navrhovaného stavu se díky tomu nezapočítalo 16 vstupních bytových dveří, 16 větracích okének, 8 dveří mezi lodžií a schodištěm a 96,56 m2 zbytkové ochlazované plochy lodžií. Namísto toho do navrhovaného stavu bylo započteno 8 nových oken 2840/1540 mm a 17,64 m2 zatepleného zděného parapetu lodžií.

Relativně příznivá hodnota měrné roční potřeby tepla na vytápění po provedení standardních opatřeních (výměna oken a zateplení fasád) je dána převážně sdílením dvou obvodových stěn se sousedními vytápěnými bytovými domy. Tyto stěny se ve výpočtu neuvažují jako ochlazované. Dalším faktorem je příznivá geometrie domu s absencí arkýřů, rizalitů, balkónů a lodžií.

Výpočet dotace zelená úsporám

Dotace zelená úsporám

Plocha, z které se odvozuje výše dotace, je vymezena vnitřní hranou vytápěného prostoru. Započítává se do ní i prostor pod vnitřními konstrukcemi a instalační šachty. V tomto případě je do plochy započteno schodiště a zasklené lodžie. Do plochy však není započítán nevytápěný suterén a výtahová šachta se strojovnou.

V případě popisovaného domu tvoří plocha, z které se vypočítává dotace, 1125m2, i když součet ploch bytů v domě je jen 918m2. Podle předběžného výpočtu by toto snížení potřeby energie na vytápění znamenalo nárok na dotaci 675.000,-.

Vzhledem k relativní blízkosti dosažené hodnoty (75 kWh/m2.rok) a mezní hodnoty pro získání vyšší dotace (55 kWh/m2.rok – pro bytové domy) jsme se společně s majiteli domu rozhodli zateplit střechu a získat tím dotaci 1.181.250,- (1050Kč/m2).

Použité materiály

Celé výpočty byly zpřesněny na základě zaměření, informací o jednotlivých konstrukcích a dalších poznatků získaných na místě. Aby bylo dosaženo měrné potřeby tepla na vytápění 55kWh/m2.rok, obvodové stěny budou kontaktně zatepleny 140 mm expandovaného polystyrénu. Místa určená v požární zprávě budou zateplena minerální izolací. Střecha bude zateplena 200 mm polystyrénu s nakašírovanými asfaltovými pásy, na které bude natavena asfaltová hydroizolace s posypem. Původní dřevěná špaletová okna měla být vyměněna za plastová okna s dvojskly.

Na základě zadávací dokumentace si majitelé s naší pomocí poptali mnoho dodavatelů zmíněných úprav. Díky nízkému cenovému rozdílu mezi okny s dvojskly a trojskly, byla zvolena okna s trojskly (Uw = 0,68W/m2.K). Podle tohoto faktu byla upravena dokumentace a výpočty a měrná roční potřeba tepla na vytápění se snížila na 45kWh/m2.rok.

Samozřejmě v tuto chvíli jsme mohli jako projektanti snížit tloušťku tepelné izolace fasády a střechy, ale s přihlédnutím k tomu, jak malou poměrnou část v položkových rozpočtech dodavatelů tvoří dodávka izolačního materiálu ve srovnání s celkovou cenou, bylo od toho upuštěno.

Podoba zrekonstruovaného bytového domu

V neposlední řadě byl kladen důraz na výtvarné řešení fasád, které bylo navrženo společně i pro sousední dům, jenž bude také zateplen. Při návrhu se vycházelo ze stávajícího šedomodrého zbarvení. Důležitým aspektem byla také snaha nepůsobit jako vzorník omítek světlých žlutých, zelených a oranžových, zpravidla nejlevnějších pigmentů, jako tomu je u mnoha domů. Zároveň jsme nechtěli vytvořit návrh zbytečně okázalý.

Čekání na dotaci

Kompletní žádost byla podána na Státní fond životního prostředí před koncem března 2010. Nezbývá tedy než čekat 10 týdnů na schválení dotace a alokaci finančních prostředků. Samotná realizace bude probíhat v květnu 2010 a faktury za provedená opatření budou následně proplaceny do výše přislíbených prostředků.

Celkové předpokládané finanční prostředky na provedení úsporných opatření jsou 2,16 milionu, z toho 960 tisíc za výměnu oken, 375 tisíc za zateplení střechy a 825 tisíc za zateplení fasád. Prostředky získané z dotace Zelená úsporám pokryjí 54% plánovaných investic. Ze stávající výpočtové potřeby tepla na vytápění (146kWh/m2.rok) dojde po realizaci navržených opatření ke snížení výpočtové potřeby tepla o 69%. Projekt budeme sledovat i po realizaci a vyhodnocovat efektivnost vynaložených prostředků.

Filip Klozar Ing./architekt

architektonická dílna NUANCE

Ohodnoťte článek * * * * *
Vstupte do diskuse (1 reakcí)