{LNG: 'tit-reklama'}

Sponzor článku

Grada Publishing

Grada Publishing - logo
Důležitou součástí nakladatelské strategie je přinášet odborníkům a širší odborné veřejnosti aktuální znalosti a informace ze všech oborů a oblastí jejich činnosti, znalosti v maximální odborné kvalitě, včas, v optimální formě ...
Přejít na detail firmy

U Průhonu 22, 17000 Praha 7

Doporučujeme

Firmy z oboru

Časté závady a řešení s kanalizací, vodovody a radiátory

Technická zařízení budov jako jsou domovní kanalizace, vodoinstalace, ústřední nebo etážové topení, plynoinstalace nebo elektroinstalace vyžadují odbornou práci nejen pří vlastní instalaci, ale i při opravách. Zásahy např. do elektroinstalace nebo plynoinstalace jsou životu nebezpečné a mohou mít katastrofální následky.


Domovní kanalizace


Netěsnosti spojů

Bývají způsobeny nedodržením technologie a nekvalitně odvedenou řemeslnou prací. Kanalizační potrubí se provádí v dnešní době nejčastěji z plastových trub, které mají v hrdlech již vsazeny pryžové těsnicí kroužky, takže jejich napojení je velmi jednoduché a těsné.

Dříve používané litinové i keramické potrubí vyžadovalo složitý proces těsnění (těsnicí provazec, olověnou vatu, zálivku horkým asfaltem) a ne vždy byly tyto práce provedeny kvalitně. Proto nejčastější závadou u kanalizačního potrubí je zatékání netěsností spojů. Závada se nemusí projevit ihned po provedení, ale až po čase a někdy to trvá i léta.  

Provedení opravy

Těsnost ležaté kanalizace se zjišťuje tak, že v revizní šachtě ucpeme potrubí, ucpeme podlahové vpusti, přes čisticí otvor na stoupacím potrubí napustíme do potrubí vodu a sledujeme její pokles. Pak pomocí sond v podlaze hledáme netěsný spoj. Po nalezení se musí spoj obnažit, a pokud se jedná o starý způsob těsnění, odstranit všechny původní hmoty, spoj řádně vyčistit, vysušit a provést celý těsnicí proces znovu.

Těsnost svislé kanalizace se zkouší pomocí obarveného plynu, kterým se naplní potrubí (opět musí být dole i nahoře ucpané), a sleduje se místo úniku. Spoj se musí opět dokonale vyčistit a provést důsledně znovu podle stanovené technologie.

 


Přelomená kanalizace

Přelomená kanalizace

Tato závada vzniká v přechodu ležatého kanalizačního potrubí skrz nebo pod základovými pasy. U každé stavby dochází k určitému dotvarování podloží, a pokud není vytvořen dostatečný dilatační prostor mezi horním lícem potrubí a základem (viz obr. Úprava prostupu potrubí základem), pak při poklesu stavby se potrubí přelomí nebo ustřihne. Obvykle se na závadu přijde až po čase, kdy voda prosakující do podzákladí oslabí únosnost zeminy a základ poklesne, což způsobí další poruchy na stavbě a někdy i havárii.

 

Provedení opravy

Prasklé kanalizační potrubí nejsnadněji zjistíme pomocí speciální kamery, která se posunuje potrubím a monitoruje jeho stav. Závadné místo se musí obnažit, obvykle vně i uvnitř objektu, upraví se prostup základem, přičemž se musí sanovat i samotný základ, a pak se poškozená část potrubí vyměnit.

 


Ucpané kanalizační potrubí

Bývá častou závadou, která vzniká obvykle vhazováním a splachováním větších předmětů (např. hadr na umývání podlahy, celé noviny, slupky od brambor, ovoce, hygienické potřeby atp.). Ale i mastnota, kterou do kanalizace vyléváme ve větším množství a která se usazuje na stěnách, může kanalizační potrubí zcela ucpat.

Provedení opravy

Mechanické pročištění kanalizačního potrubí přes čisticí otvory a z revizní šachty. Potrubí o menších průměrech se protahuje „strunou“, která uvolní ucpávku nebo ji posune k čisticímu otvoru a tam se vytáhne. Větší průměry se obyčejně „proplachují“ speciálním zařízením, které má v hlavě trysky do stran a tlakem vody z těchto trysek hlava protlačí ucpávku.

Rozpuštění tukové usazeniny louhem sodným, který se nalije do kanalizačního potrubí. V drogeriích se prodávají i speciální chemické roztoky, které je možné použít místo louhu. Při práci je nutné věnovat zvýšenou pozornost bezpečnosti práce, protože louh je žíravina. V každém případě se musí ruce chránit gumovými rukavicemi, oči chránit brýlemi a oblečení musí být s dlouhými rukávy a nohavicemi.

Vyčištěni sifonu pod zařizovacím předmětem (dřez, umyvadlo, klozetová mísa, vana, podlahová vpusť atp.), který slouží nejen jako pachová uzávěrka, ale i jako zachytávač mastnoty a nečistot. Tuto práci může provádět i trochu zručný laik.

 


Vodovod

Rozvody teplé i studené vody se provádí v dnešní době nejčastěji v plastových trubkách, které se spojují natavováním přes manžetu. Dříve se používalo ocelové pozinkované potrubí, které se spojovalo šroubením. Ojediněle se používá speciální měděné a nerezové potrubí.Prasklé potrubí a netěsnosti ve spoji

K prasknutí potrubí dochází obvykle vadou materiálu. U ocelového pozinkovaného potrubí dochází časem k prorezavění.

K úniku vody ve spojích dochází špatně povedenou prací. U šroubení je bud' špatně namotané koudelové těsnění nebo málo dotažený spoj. U plastového potrubí byly spojované části znečištěny, nebo nahřátí spoje pro natavení trvalo krátkou dobu. Spoje u plastového potrubí mohou být netěsné i v případě, že nebyly použity správné přechodové kusy pro napojení jiných materiálů (vodovodní baterie, ventily atp.).

Provedení opravy

Prasklé potrubí se musí vyřezat a vsadit nová část potrubí. U ocelového pozinkovaného potrubí se na obou koncích nařežou závity, aby se nová část mohla napojit. Pro nařezání závitu je potřebné vytvořit (vysekat) poměrně velký manipulační prostor. Plastové potrubí se obnaží na každou stranu asi v délce 0,3-0,5 m, potrubí se vyhne jen natolik, aby bylo možné nasadit nahřívací hlavici, navaří se přechodové kusy, na které se nový díl přišroubuje pomocí převlečných matic.

Netěsnosti ve spojích se u ocelového potrubí řeší buď jen přitažením, nebo se musí potrubí obnažit v takové délce, aby se mohlo rozebrat a znovu sešroubovat. U plastového potrubí se postupuje obdobně, jak bylo popsáno v předcházejícím oddíle.

 


Ucpané vodovodní potrubí

K ucpání může dojít buď „zarostením“ potrubí vodním kamenem nebo rzí, což je ovlivněno především kvalitou vody (ocelové pozinkované potrubí je k zarůstání náchylnější), nebo vniknutím cizího tělesa při montáži (např. kamínek), které se ve spoji nebo v koleně vzpříčí.

Při zarůstání potrubí dochází k postupné ztrátě tlaku vody, při ucpání nějakým předmětem je průtok vody od začátku malý.

Provedení opravy

Zarostlé potrubí se musí vyměnit celé, protože je málo pravděpodobné, že by zarostlo jen v některé své části.

Ucpané potrubí cizím tělesem je velmi komplikovanou opravou. Nejdříve se musí zjistit poloha tohoto předmětu. Pak se můžeme pokusit předmět ocelovým drátem vytlačit (nikdy nestačí jej jen postrčit a ponechat v potrubí), nebo ucpanou část ve vhodných místech vyřezat a vsadit nové potrubí (viz Prasklé potrubí a netěsnosti ve spoji).

 


Ústřední etážové topení

Otopná tělesa se používají litinová, ocelová a hliníková. Některé radiátory se montují z článků (např. litinové, hliníkové), jejichž spoje mají těsnění, ostatní se vyrábí v kompletizovaných velikostech podle požadavků na jejich výkon. Rozvody se provádí z ocelových (černých), měděných a v poslední době i plastových trubek.Tečení radiátorů

Každý radiátor má svoji životnost. Záleží na materiálu, ze kterého je vyroben. Nejmenší životnost mají ocelové plechové radiátory. Aby agresivita vody byla co nejmenší, přidávají se do otopné vody různé přísady, které zmírňují korozi. Rovněž nevypouštění vody z topného systému prodlužuje jeho životnost.

K tečení radiátorů může docházet prorezavěním, vadou materiálu a u článkových radiátorů porušením těsnění. Protože radiátor je vždy připojen na rozvodné potrubí pomocí dvou šroubení s těsněním, vzniká i zde místo možných netěsností. 

Provedení opravy

Prorezivělý nebo prasklý radiátor je nejlépe vyměnit. Různé pokusy se svařením nebo zalepením jsou jen provizorní, vydrží velmi krátkou dobu, a únik vody se projeví znovu. U článkových radiátoru je možné radiátor rozšroubovat a vyměnit jen poškozený článek. Pokud se závada prorezavění projeví u jednoho radiátoru, je velká pravděpodobnost, že končí životnost všech, a proto je lépe předcházet havárii a vyměnit vždy všechny radiátory.

Poškozené těsnění se musí vždy vyměnit za nové. Vzhledem k tomu, že spojovací materiál je vystaven vyšším teplotám, těsnění musí odpovídat těmto požadavkům (fíbrová, nebo klingeritová).

 


Zanesení radiátorů a potrubí

Jestliže nezabráníme vnitřní korozi radiátorů i potrubí, rez se postupně odlupuje v šupinkách a usazuje se na stěnách potrubí a spodních částech radiátorových těles. Při častém vypouštění a napouštění systému vzrůstá i nebezpečí zarůstání celého systému vodním kamenem. Cirkulace vody se zpomaluje a topný systém ztrácí na výhřevnosti.

Provedení opravy

Odmontování radiátorů a jejich propláchnutí. Rovněž rozvodné potrubí se musí propláchnout. Před celou touto operací se do vody v systému přidávají různé roztoky, které mají uvolnit usazené částice a tím umožnit dokonalejší vyčistění.

 


Poruchy úniku vody z rozvodného potrubí

Závady i jejich opravy jsou obdobného charakteru, jak bylo popsáno v části VodovodPlynoinstalace a elektroinstaIace

Jak již bylo řečeno v úvodu tohoto oddílu, jedná se o vysoce specializované a odborné práce, do kterých nemůže a nesmí neodborník zasahovat. Proto veškeré práce spojené s opravami musí provádět specialista s potřebným oprávněním k zásahu do těchto instalací.
 

Ohodnoťte článek * * * * *
Vstupte do diskuse (0 reakcí)