{LNG: 'tit-reklama'}

Sponzor článku

Grada Publishing

Grada Publishing - logo
Důležitou součástí nakladatelské strategie je přinášet odborníkům a širší odborné veřejnosti aktuální znalosti a informace ze všech oborů a oblastí jejich činnosti, znalosti v maximální odborné kvalitě, včas, v optimální formě ...
Přejít na detail firmy

U Průhonu 22, 17000 Praha 7

Doporučujeme

Firmy z oboru

Odpadní žumpa u rodinného domu

Žumpa je vodotěsná a plynotěsná podzemní nádrž bez odtoku, ve které jsou shromažďovány splaškové odpadní vody z domu. Žumpa není podle zákona vodním dílem a navrhuje se tehdy, pokud nelze splaškové vody odvádět do veřejné kanalizace.

 

Při volbě umístění žumpy se má počítat s budoucím napojením domu na veřejnou kanalizaci, které má být proveditelné bez větších technických problémů a finančních nákladů. Po napojení domu na veřejnou kanalizaci je možno zrušenou žumpu po úpravách využít jako nádrž na dešťovou vodu ze střechy. V některých případech je žumpa alternativou k malé domovní čistírně odpadních vod. Obsah žumpy se vyváží zpravidla fekálním vozem. Do žumpy se nesmějí přivádět jiné než splaškové odpadní vody, například dešťové, zkondenzované nebo podzemní. 


Umístění žumpy

Umístění žumpy pod terénem se volí tak, aby byla snadno dostupná pro fekální vůz a pokud možno vzdálena alespoň 1 m od domu. Vzdálenost žumpy od domovní studny musí být nejméně:

  • 12 m při málo propustných horninách (svahové hlíny, hlinito-kamenité půdy, spraše, tufy, pískovce s jílovitým tmelem apod.);
  • 30 m při propustných horninách (štěrky, písky, porézní pískovce, rozpukané horniny apod.).

Pro jiné než domovní studny (veřejné či neveřejné) musí být dodrženy větší vzdálenosti podle norem.


Určení objemu žumpy

Při návrhu žumpy je třeba určit objem jejího akumulačního prostoru, tedy prostoru mezi dnem žumpy a dnem přítokového potrubí. Objem akumulačního prostoru žumpy v litrech se vypočítá s využitím znalostí o potřebě vody podle vztahu:

Objem žumpy
=

počet osob v domě napojeného na žumpu
*
specifická denní spotřeba vody odtékající do žumpy (viz tab.)
*
jak často bude žumpa vyprazdňována [dny]

 

Specifická spotřeba vody domácností
Kategorie domácnosti Specifická denní spotřeba vody
[litr / osoba / den]
Specifická roční spotřeba vody
[m3 / osoba / rok]
Domácnost s ústřední přípravou teplé vody
 
100 - 150 56
Domácnost s lokální přípravou teplé vody
 
80 - 110 46
Domácnost bez teplé vody (bez koupelny, jen jeden výtok a WC)
 
40 - 80 31
Kanceláře a obchody
 
60 16


Pro nesplachované záchody se počítá s akumulačním prostorem žumpy dva litry na jednoho obyvatele a den. Při výpočtu objemu žumpy se má přihlédnout k objemu cisterny fekálního vozu, aby bylo při odčerpávání obsahu žumpy možné zcela naplnit jednu nebo více cisteren.


Provedení žumpy

Jak již bylo uvedeno, musí být žumpa vodotěsná a plynotěsná. Stěny a strop žumpy musí odolávat tíhovým účinkům obsahu žumpy, zásypu, zatížení z povrchu nad žumpou a při umístění částečně pod hladinou podzemní vody také vztlaku podzemní vody. Buduje-li se žumpa v zátopovém území, musí odolat vnějšímu přetlaku vody a poklop musí být zajištěn tak, aby nemohlo dojít k vyplavení obsahu žumpy.

Prostor žumpy musí být odvětrán přes větranou vnitřní kanalizaci nebo samostatným větracím potrubím. Poklop žumpy musí mít průměr nejméně 600 mm, má být litinový a je-li veřejně přístupný, má být uzamykatelný. Přítokové potrubí se zaúsťuje poblíž vstupu tak, aby jeho osa směřovala mimo vstupní otvor. Pod vstupním otvorem má být umístěna čerpací prohlubeň.

Tepelná izolace obsahu žumpy se provádí umístěním hladiny nejméně 1 m pod terén a zasypáním stropu žumpy zeminou. V horských oblastech se doporučuje osadit do vstupního otvoru dva poklopy se vzduchovou mezerou mezi nimi. Vhodná je instalace signalizace maximální hladiny odpadní vody v žumpě. Aby nedošlo k předčasnému naplnění žumpy, musí být kontrolována těsnost výtokových armatur (míchacích baterií, nádržkových splachovačů na záchodech apod.).  Vodotěsnost žumpy se zkouší podle norem před obsypáním zeminou. Při kolaudaci je třeba doložit protokol o této zkoušce.

Žumpa může být provedena z vodostavebního betonu jako monolitická nebo prefabrikovaná, případně monolitická s prefabrikovaným stropem. Další možností je provedení žumpy jako prefabrikované plastové nádrže osazené do země podle pokynů výrobce, s obetonováním nebo bez obetonování (viz obrázky). 

Plastov žumpa hranatá samonosná a válcová pro obetonování
Plastová žumpa hranatá samonosná
Plastová žumpa válcová pro obetonování


Vyvážení obsahu žumpy

Žumpa musí být pravidelně vyprazdňována. Při kolaudaci se dokládá smlouva s odbornou firmou o vyvážení obsahu žumpy. Obsah žumpy se likviduje v městských čistírnách odpadních vod, využitím v zemědělství (kompostováním) nebo výjimečně v souladu s kanalizačním řádem vypouštěním do veřejné kanalizace.

 

Text byl redakčně upraven

Zdroj převzatých a upravených obrázků: VRÁNA, Jakub. Voda a kanalizace v domě a bytě. Dotisk. U Průhonu 22, Praha 7 : Grada Publising a.s., 2006. 148 s.

Ohodnoťte článek * * * * *
Vstupte do diskuse (1 reakcí)