{LNG: 'tit-reklama'}

Sponzor článku

HELUZ cihlářský průmysl

HELUZ cihlářský průmysl - logo
Společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. je největším českým výrobcem cihlářského zboží. Vyrábí a dodává komplexní cihelný systém pro hrubou stavbu, tzn. tepelněizolační cihelné bloky pro obvodové zdivo, cihly pro nosné, ...
Přejít na detail firmy

U Cihelny 295, 37365 Dolní Bukovsko

Telefon: +420 602 451 399

Doporučujeme

Firmy z oboru

Broušené cihelné bloky

Pro nejmodernější technologii zdění na tenkou spáru jsou určené broušené cihelné bloky, které se místo klasického zdění na maltu spojují pomocí speciálních tenkovrstvých malt (lepidel) nebo pěny. Technologie výroby těchto cihel je stejná jako u ostatních cihelných bloků, broušené cihly se však vyrobí vyšší a po vypálení se jejich ložné plochy zabrušují do rovnoběžných rovin brusnými kotouči. Výsledná výška cihel je 249 mm.


Výhody zdiva z broušených cihel

Obvodov8 stena z brou3enych cihel

Tloušťka vodorovné spáry ve zdivu je 1 mm, výškový modul zdění 250 mm zůstává zachován. Tepelné mosty v ložných spárách jsou minimální a zvyšují se tepelněizolační parametry zdiva. Oproti klasickému způsobu zdění se snížila jeho pracnost a zvýšila se rychlost zdění. Spotřeba zdicí malty poklesla o více než 80 % a snížily se nároky na zařízení staveniště. Při zdění se do zdiva vnáší minimální množství technologické vlhkosti, a tím se snižuje vlhkost hotového zdiva. Zdivo z broušených cihel vytváří jednolitý a stejnorodý podklad pro omítku a v omítce nevznikají praskliny zapříčiněné dotvarováním zdiva. To vše, spolu s faktem, že v ceně cihel je již započtena cena lepidla nebo pěny a zakládací malty, přináší zákazníkům snížení nákladů na stavbu domu.

 

Práce s broušenými cihlami

Zakládání první vrstvy    

Nanášení zakládací malty

U zdiva z broušených cihel je velmi důležité správné založení první vrstvy zdiva, které se provádí pomocí vyrovnávací soupravy, nivelačního přístroje a latě. Zdivo musí být založeno výškově přesně, protože další vrstvy se zdí na 1 mm tenkou spáru a tak již není možná žádná další výšková korekce. První vrstva cihel se zakládá na dokonale rovnou a souvislou vrstvu malty. Tloušťka nanášené zakládací malty musí být v nejvyšším místě základové desky minimálně 10 mm.

Nanášení zakládací malty

Možnosti zdění

Speciální tenkovrstvé malty

Pro samotné zdění je možné použít dva typy speciálních tenkovrstvých malt (lepidel), které se na cihly nanáší pomocí nanášecích válců. Tloušťka nanášené malty pro tenkou spáru je 1 mm a pokrývá pouze žebra cihel, dutiny v cihlách nejsou překryty. Malta pro celoplošnou tenkou spáru se nanáší v tl. 3 mm (po usazení cihel je tloušťka spáry rovněž  1 mm) a překrývá celoplošně dutiny v cihlách. Použití celoplošné tenkovrstvé malty zaručuje nejlepší tepelněizolační a pevnostní parametry obvodového zdiva

Nanášení celoplošné tenkovrstvé malty
Nanášení celoplošné tenkovrstvé malty

 

Suchý způsob zdění

HELUZ pěna_zděn9

Další možnost pro zdění z broušených cihel představuje speciální polyuretanová pěna, neboli bezcementové lepidlo určené výhradně pro lepení broušených cihel. Nanáší se na očištěnou ložnou spáru ve dvou pruzích, u příček v jednom pruhu. Jedná se o suchý systém zdění, při kterém nedochází k přenášení vlhkosti z pojiva do zdiva. To umožňuje zdění i při nízkých teplotách, a to až do -10 °C. Zdění pomocí pěny je rychlé, nenáročné a na stavbě nepotřebujete vodu ani elektrickou energii. Navíc není zapotřebí téměř žádný čas na přípravu pojiva, protože dózu stačí jen dobře protřepat a našroubovat na aplikační pistoli.

Nanášení speciální zdící pěny

Nová generace broušených cihel

Zdění z broušených cihel

Pokud se rozhodnete pro koupi broušených cihelných bloků, zvažte investici do superizolačních bloků určených pro jednovrstvé obvodové zdivo, které i bez dodatečného zateplení splní díky svým parametrům požadavky pro nízkoenergetické stavění. Nová generace broušených superizolačních cihelných bloků určených pro zdění na tenkou spáru vyniká svými tepelněizolačními vlastnostmi a zdivo zároveň dosahuje vysoké pevnosti v tlaku. Bloky se vyrábí v šířkách 490, 440 mm s pevností 8 MPa. Při použití celoplošné tenkovrstvé malty má zdivo z těchto bloků o tloušťce 490 mm s venkovní tepelněizolační omítkou při 1% hmotnostní vlhkosti hodnotu součinitele prostupu tepla U = 0,19 W/m2K, hodnotu součinitele tepelné vodivosti λu = 0,105 W/mK (1% hmotnostní vlhkost zdiva bez omítek) a pevnost zdiva je 1,9 MPa.

 

 

Zdravé bydlení v domě z cihel

Od obvodového zdiva požadujeme zejména výbornou tepelněizolační schopnost a vysokou únosnost. Na rozdíl od jiných stavebních materiálů cihelné bloky nové generace nejen že splňují požadavky na nízkoenergetické stavění bez dodatečného zateplení, ale zároveň mají také dostatečnou pevnost, která umožňuje výstavbu i vícepodlažních objektů. Výhodou je také jednoduché a rychlé zdění jednovrstvého zdiva a zajímavé investiční náklady. Broušené cihly spojované pomocí lepidel nebo speciální pěny výrazně zkracují dobu výstavby, snižují vlhkost zdiva a minimalizují tepelné mosty.

Při rozhodování, jaký materiál použít na stavbu domu, se dnes zdůrazňuje především úspora energie potřebné na jeho provoz. Domov by však měl být také místem, kde se cítíme příjemně. Cihelné zdivo má řadu vynikajících vlastností přispívajících k vytvoření zdravého vnitřního prostředí a zajištění podmínek pro nadstandardně komfortní bydlení.

Ilustrační obrázek

Schopnost akumulace zabraňuje rychlým změnám vnitřní teploty. Díky výdeji naakumulovaného tepla místnost při teplotních výkyvech vzduchu pomaleji vychládá, např. mezi dnem a nocí nebo při vypnutí otopné soustavy, a v létě cihelné stěny absorpcí tepla pomáhají zabránit přehřátí místností. Postupné přijímání a uvolňování tepla má příznivý vliv na tepelnou pohodu v obytné místnosti i na její tepelné ztráty. Schopnost cihelného materiálu přijímat a uvolňovat vlhkost (propouštět vodní páru difúzí), zajišťuje bezproblémové zvládání kolísání vlhkosti vzduchu v obytné místnosti. Tím se snižuje možnost vzniku plísní a zabraňuje vzniku poruch konstrukce vlivem kondenzace vodních par uvnitř konstrukce. Cihelné tvarovky také velmi dobře tlumí hluk a stěny ze speciálních akustických cihel splňují zvýšené požadavky na ochranu proti hluku. Cihla je materiál nehořlavý, při výrobě se nepoužívají chemické přísady a z hotového výrobku se neuvolňují žádné chemické látky škodlivé pro zdraví člověka. Při minimálních nárocích na údržbu má zdivo téměř neomezenou životnost, nehnije a nenapadají ho škůdci

 

Komplexní cihelný systém

Dům však nejsou pouze jeho obvodové stěny. Renomovaní výrobci dodávají cihelný systém pro celou hrubou stavbu, tzn. také cihly pro nosné a akustické zdivo, příčkovky, překlady, stropní konstrukce a komíny. Nabízí také doplňkový sortiment cihel i materiály a pomůcky pro zdění. Hrubá stavba z komplexního cihelného systému je skládačkou s vyřešenými detaily, která při dodržení doporučených technologických postupů zajistí stavebníkům kvalitní, úsporné a zdravé bydlení.

 

Fotografie: archiv HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

 

Malý slovníček pojmů
  Tepelný most Místo, kde dochází k zvýšenému uniku tepelné energie. (např. překlady, ostění oken, železobetonové věnce apod.)

V zimě má tepelný most v interiéru chladnější povrch, v exteriéru naopak teplejší povrch  než okolní konstrukce.

Cílem je zamezit úniku tepla, tzn. přerušení tepelného mostu.
     
U
[W/(m2.K)]
Součinitel prostupu tepla Udává tepelně izolační vlastnosti jednotlivých konstrukcí

Čím nižší hodnota U, tím má konstrukce lepší tepelně izolační vlastnosti.

Celková hodnota U není pouze součtem hodnot jednotlivých materiálů konstrukce, ale jeho součástí jsou i tepelné mosty a tepelné vazby mezi jednotlivými vrstvami konstrukce.

Součinitel U je dán vztahem U = 1/R 
(příklad: pěnový polystyren má odpor tepla R = 5 m2K/W, součinitel prostupu tepla má potom hodnotu U = 1/5 = 0,2 W/m2K)
     
R
[(m2.K)/W)]
Tepelný odpor vrstvy, konstrukce Schopnost materiálu, konstrukce zadržet teplo

Čím vyšší hodnota R, tím lépe materiál izoluje
     
λ
[(W/m.K)]
Součinitel tepelné vodivosti Schopnost materiálu vést teplo (za jakou dobu projde teplo daným materiálem)

Čím nižší hodnota λ, tím lépe materiál izoluje
(tím nižší je rychlost prostupu tepla)

Akumulační schopnost konstrukce   

Schopnost konstrukce ukládat teplo.

Konstrukce tak napomáhá udržet přirozené klima v interiéru. Akumulační schopnost v teplých dnech zabraňuje přehřátí, v chladných dnech vychlad
nutí

Obecně, čím větší tepelný odpor R konstrukce, tím má horší akumulační schopnost

Teplo lépe akumulují masivnější (těžší) materiály.
(např. plné pálené cihly mají lepší akumulační schopnost než pórobetonové tvárnice)

 
            

Ohodnoťte článek * * * * *
Vstupte do diskuse (0 reakcí)