{LNG: 'tit-reklama'}

Přehled základních zdících materiálů 1.díl

Každý kdo se rozhodne pro stavbu domu, musí zvážit, z jakého materiálu bude stavět. Náklady na materiál hrubé stavby se pohybují mezi 7 – 15% z celkové ceny stavby. Na trhu existuje široké spektrum zdících materiálů. Žádný z nich nelze označit za špatný, špatné je pouze jeho použití.

 

Je nutné si uvědomit, že materiál ovlivňuje nejen stabilitu, ale i klimatickou pohodu, životnost a hodnotu celého domu. Navíc zdivo je jediná věc, která se během užívání domu nedá vyměnit, proto je nutné zvážit mnoho důležitých aspektů, jako jsou:

 • Tepelně izolační vlastnosti konstrukce
 • Únosnost konstrukce
 • Životnost konstrukce
 • Komplexnost sortimentu (navazující nosné překlady, stropní konstrukce, příčkovky apod.).
 • Způsob a rychlost realizace
 • Možnost následných stavebních úprav
 • Akumulace tepla
 • Difúzní schopnosti (prostup vodních par)
 • Zvukově izolační vlastnosti
 • Náklady na pořízení

Materiály bez tepelně izolační funkce

Obyčejné pálené cihly, vápenopískové cihly, betonové tvárnice, nepálená hlína, kámen

Materiály s tepelně izolační funkcí

Dřevo, lehčené betony, děrované cihlové bloky, plynosilikáty, netradiční materiály (pemza, sláma…)PÁLENÉ CIHLY

Cihly se používají pro jak pro nosné tak pro nenosné konstrukce.  Na cihly modulově navazují například nosné překlady, stropní konstrukce nebo příčkovky, což zajišťuje komplexnost celého systému.

Při výběru vhodného materiálu, si zmapujte široký sortiment na trhu a ve spolupráci s projektantem zvolte ten nejvhodnější. K disposici máte cihly pevné, děrované, nosné, broušené, obvodové, příčkovky lícovky, komínovky atd. Poměr kvality a ceny by ale měl být úměrný povaze stavby. Je zbytečné kupovat drahé zdivo na chatu a na druhou stranu stavět rodinný dům z levných cihel.

Cihlové zdivo je normou klasifikováno jako nehořlavé, neumožňuje tedy šíření plamene, čímž nezvyšuje intenzitu případného požáru. Z hlediska požární odolnosti patří cihelné stěny k těm nejspolehlivějším. Přírodní materiál, ze kterého jsou vyrobeny minimálně zatěžuje životní prostředí.  

Pár technických
Základní hmotou tvořící cihlářské výrobky je cihelný střep. Různé zbarvení cihel je způsobeno různým obsahem oxidů železa bez vlivu na technické parametry. Rozměry a váha cihelných bloků jsou optimalizovány tak, aby s cihlou mohl manipulovat jeden člověk. Základním rozměrový modul má výšku 250 mm (součet výšky cihly 238 mm a průměrné tloušťky ložné spáry 12mm) a váhu do 25 kg.


Plná cihla 

Klasická plná cihla začíná být v moderním stavebnictví překonanou záležitostí. Jde sice o všeobecně známý, osvědčený, trvanlivý a pevný materiál s velmi dobrými akumulačními a akustickými vlastnostmi, ale s horšími tepelně izolačními schopnostmi 

Zeď z klasických plných cihel je nutné opatřit mohutnou tepelnou izolací, což stavbu znatelně prodražuje a prodlužuje. Krom toho je pracné s plnou cihlou stavět, protože musíte zdít s viditelně promaltovanými spárami. Taková konstrukce je náročná jak na spojovací materiál (maltu) tak na přesné provedení.

Své místo si plné cihly najdou například při stavbě komínů, plotových zídek nebo jako pohledové režné zdivo.  

Výhody a nevýhody zdiva z plných cihel
Výhody Nevýhody
Dobré tepelně akumulační vlastnosti Horší tepelně izolační vlastnosti
Vysoká trvanlivost Vyšší spotřeba maltové směsi
Dobré zvukově izolační vlastnosti Méně vhodné pro stavbu svépomocí
Objemová stálost Větší pracnost (výroba maltové směsi)
Vysoká požární odolnost Cena
Ekologická nezávadnost  
Všeobecně známý a osvědčený materiál  


Zdivo z dutinových cihelných bloků typu THERM

Cihly s označením THERM jsou vyvinuty jako reakce na snahu vylepšit tepelně izolační vlastnosti cihel. Strukturu těchto cihel tvoří speciální mřížka se soustavou svislých dutin a materiál, do kterého se při výrobě přimíchávají hořlavé příměsi. Vzniká tak střep obohacený o velké množství jemných pórů. Výsledkem je cihla, která dobře izoluje, má dobré akustické vlastnost, bez problémů zvládá kolísání vlhkosti vzduchu a méně zatěžuje podklad, protože je lehčí. Cihly bývají opatřeny po stranách perem a drážkou, což podstatně zpřesňuje práci a šetří spojovací materiál. Relativní novinkou na trhu jsou cihly typu therm superizolační označené na konci písmeny Si, které dosahují velice zajímavých hodnot tepelného odporu (R=3,92 m2K/W).  

Stavba z prvků therm vyžaduje přesnou práci s dodržením mnoha pravidel a limitů. Každá část stavby jako je například ostění oken, stropní nosníky, roh obvodové stěny má svou specifickou tvarovku. V případě nedodržení těchto pravidel hrozí výskyt tepelných mostů a mnoha dalších poruch.  Nevýhodou prvků therm je jejich křehkost a náchylnost k popraskání

Výhody a nevýhody zdících prvků typu Therm
Výhody Nevýhody
Dobré tepelně izolační vlastnosti Větší pracnost (výroba maltové směsi)
Dobré zvukově izolační vlastnosti Křehkost
Objemová stálost Vyšší hmotnost
Pevnost Horší tepelně akumulační vlastnosti
Vysoká trvanlivost Nutné dodržet přesný technologický postup
Ekologická nezávadnost Vyšší cena
Vysoká požární odolnost  
Komplexnost systému  
Nízký difúzní odpor (dobrý prostup vodních par)  


Broušené cihly

Jednu z nejoblíbenějších stavebních technologií v sortimentu současných zdících materiálů představují broušené cihly. Cihelné bloky jsou přesně zabroušeny na určitou výšku, výborně do sebe zapadají a k jejich spojování je potřeba pouze 1 mm ložné vrstvy (=tenkovrstvé zdění). Tenkovrstvé zdění zajišťuje podstatnou úsporu spojovacího materiálu i času, protože se kromě samotného zdění zrychluje i vysychání hrubé stavby.

Podstatnou výhodu v systému broušených cihel představují doplňkové formáty, jako jsou rohovky, překlady, cihly koncové a koncové poloviční se speciální kapsou pro vložení izolantu. Spojením kvalitní práce a takto komplexního systému vzniká jednolitá konstrukce bez nežádoucích tepelných mostů. 

Výhody zdění z broušených cihel v porovnání s cihlami pro klasické zdění na maltu

 • Snižuje pracnost oproti nebroušeným blokům až o 25 %,
 • Vyšší rychlost zdění
 • Nižší spotřeba spojovacího materiálu (malty) až o 80%,
 • Méně náročné vybavení staveniště
 • Eliminace dílčích tepelných mostů v ložných spárách mezi jednotlivým vrstvami cihel
 • Nízká vlhkost hotového zdiva
 • Snížení počtu prasklin na omítce
 • Minimum následných úklidových prací

Pozor: Dozdívání úlomků v systému broušených cihel je zcela nepřípustné 

 

 

Zorientujte se ve značení keramických zdících prvků
CP Plná pálená cihla
CD Cihla děrovaná
CDm Cihla svisle děrovaná metrického formátu
CO Cihla odlehčená
Si Superizolační tvarovky THERM
   
P4, P6, P8, P10, P15, P20, P25 Pevnost v tlaku, číslo vyjadřuje pevnost v MPa
   
M15, M25 Mrazuvzdornost, číslo vyjadřuje, kolika zmrazovacím cyklům cihly odolají
   
HD
(high density)
Objemová hmotnost, pálené cihly s objemovou hmotností větší než 1000 kg/m3 (za sucha), určené do chráněného zdiva a všechny pálené zdící prvky určené do nechráněného zdiva
   
LD
(low density)
Pálené zdící prvky s objemovou hmotností do 1000 kg/m3 (za sucha), určené do chráněného zdiva

 

Výhody a nevýhody uvedených materiálů jsou pouze obecné, mohou se v závislosti na výrobci lišit.

 

Ohodnoťte článek * * * * *
Vstupte do diskuse (1 reakcí)