{LNG: 'tit-reklama'}

Ploché střechy a jejich odvodnění

Ploché střechy jsou v posledních letech velice populární. Při jejich plánovaní je ale nezbytné brát v potaz i praktickou stránku, se kterou úzce souvisí systém jejich odvodnění. Jedná se o velice důležitou otázku, která musí být řešena již v prvních fázích projektu.

 

Ploché střechy

Plochá střecha je taková střecha, která má sklon střešní roviny menší nebo roven 5 °. Zároveň by však její sklon měl být alespoň 1 ° a to ve všech jejích částech. Bezespádové ploché střechy by se vůbec neměly vyskytovat, protože odvodnění ploché střechy musí být navrženo tak, aby mohla voda ze všech míst snadno odtékat. Atiky musí mít spád směrem dovnitř minimálně 3 ° tak, aby voda stékala na střešní rovinu a ne na fasádu. 

Důležité termíny

Způsob odvodnění střechy se řídí celkovým řešením objektu a jeho dispozičním řešením (dispoziční řešení = rozmístění jednotlivých místností uvnitř stavby, jejich velikost a návaznost). Pro jednoplášťové ploché střechy platí většinou odvodnění dovnitř dispozice ( tj. do budovy), a to buď bodově přímo do vtoku, nebo pomocí sklonitého mezistřešního nebo zaatikového úžlabí. Pokud musíme vést odvodnění vně dispozice, provádí se pomocí podokapních žlabů.

Vtok je propusť ve střeše, do které se vkládá tzv. vtokový kus (střešní dílec), a do které spádováním střechy vtéká voda, která je poté odváděna pryč. Jestliže použijeme při spádování střechy více ploch, vzniká nám u styku těchto ploch úžlabí ( zjednodušeně rýha, kterou stéká voda). Nachází-li se vedle sebe dvě střechy, pak je jejich styk tvořen mezistřeším úžlabím.

Atika je prvek, který se nachází nad římsou v linii obvodového zdiva budovy. Slouží k pohledovému zakrytí střechy a opticky budovu zvyšuje. Nejčastěji má formu nízké zídky. Vždy je vodorovně ukončen. Pokud použijeme zaatikové úžlabí, musíme před atikou vytvořit sběrné kanálky a potom je voda vedena do zaatikového úžlabí pomocí otvorů skrz atiku.

Odvodnění plochých střech a izolace

Odvodnění plochých střech pomocí podokapních, zaatikových nebo mezistřešních žlabů lze bez rizika použít jen u střech bez tepelné izolace, nad otevřenými prostory, nebo u dvouplášťových střech, u kterých však musí být po obou stranách žlabů větrací štěrbiny. U ostatních typů střech můžeme toto odvodnění použít také, ale musíme se postarat o kvalitní provedení hydroizolace, dokonalé tepelné zaizolování a oplechování atiky se sklonem jejího horního povrchu minimálně 5 % směrem ke střešní ploše, aby voda nestékala na fasádu. Nebo můžeme použít bodové odvodnění.

Bodové odvodnění

Odvodňování bodově přímo do vtoku může být navrženo třemi způsoby. První, a také nejjednodušší způsob, je spádování střechy pomocí rovin o různém spádu, jejichž průsečnice (přímky, kde se jednotlivé roviny protínají) vycházejí z rohů střešní plochy. Tento způsob lze uplatnit i u střech složitých tvarů. Druhým způsobem je spádování střechy pomocí rovin o stejném spádu (tzn. že střechu rozdělíme na tolik možných rovin, aby spád každé roviny byl stejný), což je ovšem složitější se vzrůstající složitostí střechy. A poslední způsob, který však vyžaduje návrh odborníka, je vyspádování střechy pomocí křivek paraboloidu (Otáčením paraboly kolem její osy symetrie vznikne těleso označované jako paraboloid. Je to rotační těleso, které lze popsat rovnicí.) tak, aby nevznikaly žádné ostré přechody mezi jednotlivými rovinami.

Zásady pro umisťování střešních vtoků

  • Maximální vzdálenost vtoků od rozvodí střešních ploch nebo od rozvodí vyspádovaných úžlabí je 15 m. (doporučuje se nepřesáhnout 10 m)
  • Maximální vzdálenost mezistřešních žlabů od atik je 15 m.
  • Maximální vzdálenost vtoků ve žlabech od jejich konců nebo od rozvodí je 15 m.
  • Vtoky musíme umisťovat minimálně 1 m od konstrukcí vyčnívajících nad střešní rovinu (komíny, atiky atd.), aby nedocházelo k zanesení nečistotami nebo sněhem.
  • Výšková úroveň horního líce vtokového kusu musí být níže než přilehlá úroveň střešní roviny a zároveň v nejnižším místě příslušné odvodňované plochy.
Ohodnoťte článek * * * * *
Vstupte do diskuse (6 reakcí)