{LNG: 'tit-reklama'}

Sponzor článku

Waleon

Waleon - logo
Nabízíme měkčení vody, dezinfekce, odstranění železa, manganu a dusičnanů.
Přejít na detail firmy

Jízdárenská 590, 682 01 Vyškov

Telefon: +420 518 340 350

Doporučujeme

Firmy z oboru

Úprava vody topného systému

Ve srovnání se současnými moderními otopnými soustavami existují značné rozdíly v topných soustavách používaných v minulých letech. Ty jsou od svých předchůdců konstrukčně a materiálově zásadně odlišné. Železné materiály jsou nahrazovány mědí, plastem, hliníkem či nerezem.

 

Kvalita vody v topné soustavě

Teplonosnou látkou v otopném systému stále zůstává voda. Převažuje napájení z centralizovaných rozvodů pitné vody, méně pak ze studní a lokálních vodovodů. Voda z vodovodního řádu má obecně větší tvrdost a je následně upravována. Mezi přetrvávající problémy u topných systémů patří  tvorba vodního kamene a koroze prvků systému.

Pro bezproblémový chod topného systému je nezbytná kvalita napouštěcí a oběhové vody, která je určena normou zabývající se kvalitou vody, závaznou pro teplovodní systémy do 115oC o výkonu vyšším než 60 kW. Podstatné parametry představují tvrdost, kyselost a obsah rozpuštěných plynů ve vodě.


Tvrdost vody

Chemická úprava vody v topném systému

Tvrdost vody určuje obsažené množství Ca2+ a Mg2+ solí, které změnou rozpustnosti při provozních podmínkách tvoří prakticky nerozpustné uhličitany. Vodní kámen se vylučuje převážně na výměníkové ploše plynového kotle. Vytváří kompaktní tepelně izolační vrstvu, která snižuje celkový výkon topného systému. Vrstva se později rozpadá a kusy vodního kamene se dostanou do oběhové vody. Postupně ucpávají jak kotel, tak regulační ventily.

Ukázka zařízení pro chemickou úpravu vody

 

Během tvorby vodního kamene se uvolňuje kysličník uhličitý, který způsobuje zavzdušnění systému a za příznivých podmínek i plošnou korozi. Navíc je nutné doplňovat chybějící vodu, která je převážně neupravená a opětně zanáší do systému nežádoucí částice.

Změkčení

U vody s tvrdostí vyšší než 5°dH je odborníky doporučováno nainstalovat změkčovač vody. Pomocí katexové technologie jsou trvale odstraněny soli vápníku a hořčíku a tím je zamezeno vytváření vodního kamene.


Kyselost vody

Kyselost (-pH) rovněž negativně ovlivňuje korozi systému. Z důvodu minimalizace korozní účinnosti by hodnota pH vody měla odpovídat použitým materiálům.


Obsah rozpuštěných plynů ve vodě

Obsah rozpuštěných plynů ve vodě závisí na teplotě a tlaku. U topné vody se jedná zejména o N2, O2 a CO2. Dusík snižuje tepelnou kapacitu vody a zvyšuje kompresní práci. Kyslík a kysličník uhličitý působí korozně a je třeba je z vody odstraňovat. To je možné provést odvzdušněním, ale ne zcela beze zbytku.

Nejčastější příčinou koroze topné soustavy má opakované vniknutí kyslíku do systému, proto je nutné opakovaně používat přípravky, které na sebe kyslík vážou.


Dávkování chemie

Na řízené přidávání roztoků chemických činidel do vody se může použít zařízení na dávkování chemie. V závislosti na typu chemie je možné:

  • odkysličit vodu,
  • zabránit projevům koroze pomocí inhibitorů,
  • zabránit projevům tvorby vodního kamene stabilizací tvrdosti vody.

Velikost dávkovacího zařízení se volí na základě průtoku v rozvodech vody a pravděpodobného průměrného měsíčního objemu vody, která se má upravit. Jednotka dávkování chemie by měla být vybavena zařízením umožňujícím regulaci a zablokování.


Automatické úpravny vody

Zajímavým řešením jsou automaty s chemickou úpravou vody a automatickým doplňování vody do systému ústředního topení. Automaty napouští pouze vodu o tvrdosti 0ºN. Dodávka měkké vody je totiž zabezpečena blokováním doplňování během regenerace úpravny.

Ukázka zařízení regulující tlak vody

Dalším parametrem, který má vliv na bezproblémový provoz topné soustavy, je tlak systému. Úprava vody pro ústřední topení je ve většině případů zajištěna prostřednictvím dvou samotných zařízení. Jedním z nich jsou takzvané expanzní automaty, které zajišťují udržování konstantního statického tlaku. Druhým jsou potom zařízení sloužící k samotné úpravě vody

Ukázka zařízení regulující tlak vody

 

Ohodnoťte článek * * * * *
Vstupte do diskuse (2 reakcí)